0

Om oss

INNEN 48 TIMER er et initiativ tatt av stiftelsen Kirsten Wilbergs Minnefond. Målsettingen er å få innført en garanti som gjør at ingen må vente mer enn 48 timer fra lege har fattet mistanke om kreft til videre plan for diagnose er lagt. Mistanken defineres der hvor fastlege eller annet autorisert helsepersonell møter symptomer som kan være forårsaket av kreft.

Kampanjen INNEN 48TIMER ble offisielt åpnet med et folkemøte i Sandnes kulturhus 17. mars, der diagnostikk var hovedtema. Blant deltakerne var ledende eksperter på kreftbehandling i Norge, samt sentrale helsepolitikere og administratorer.

Bakgrunn

Antall mennesker som rammes av kreft i Norge er stigende. Av alle som fødes i dag vil 50 prosent rammes av kreft. Tidsrommet fra mistanken om kreft oppstår til diagnose er stilt, er kritisk for overlevelse. Hver dag dør mennesker i Norge fordi diagnosen ble stilt for sent.

Norske helsemyndigheter gir i dag ikke ut relevant informasjon om forventede ventetider ved kreftbehandling. Verken ventetid ved diagnostikk eller ved videre behandling. Det som publiseres er informasjon knyttet til historiske ventetider. Dette hjelper ikke dem som rammes. Pasientombudet har engasjert seg, men så langt uten suksess.

Danske myndigheter gav i 2007 en ventetidsgaranti til alle danske borgere. Ved mistanke om kreft skal videre undersøkelser være påbegynt senest innen 48 timer. I en situasjon der helsepersonell eller du selv har en gryende mistanke om at noe er galt er et raskt svar avgjørende for videre behandling og livskvalitet. Uker og måneder med ventetid og uvisshet gir mange negative effekter. I tillegg til at flere blir arbeidsufør i ’ventetiden’ kan også kreftsykdommen ha spredt seg slik at en behandling blir mer krevende enn den kunne ha blitt.

Initiativtakerne bak INNEN 48 TIMER ønsker å påvirke myndighetene til å vedta en tilsvarende garanti i Norge. Danmark innførte sin garanti for ventetid i flere ”pakkeforløp” som beskriver prosessen ved kreftmistanke. Ventetidsgarantien er ulik for ulike former for kreft, men de er vedtatte og det måles mot dette. Det er for tidlig å måle suksess, men nyere forskning som har sammenlignet flere land viser at Danmark har en vesentlig forbedring siden innføringen av garantien.

Det var med stor glede vi mottok nyheten om at Høyre/FrP-regjeringen besluttet å etablere tverrfaglige diagnosesentre i alle helseregioner. Dette skal sikre oppstart av diagnostisering innen 48 timer etter mistanke om kreftsykdom. I tillegg er det satt i gang arbeid for å for å gi bedre kreftbehandling gjennom å etablere spesifikke pakkeforløp for ulike kreftformer. 

I revidert nasjonalbudsjett for 2014 ble dette styrket ytterligere. Regjeringen har også lovt at tverrfaglige diagnosesentre skal komme i alle regioner i løpet av 2014. Tverrfaglige grupper har startet å utarbeide pakkeforløp bygd på danske erfaringer og de behandlingsretningslinjene som allerede er utarbeidet i Norge. Brukerne deltar i arbeidet og målet er å innføre pakkeforløpene i 2015. 

Utarbeidelse av pakkeforløp er en viktig del av regjeringens kreftsatsing, som bygger på konkrete endringer i organiseringen av kreftbehandlingen. Kreftplanen innebærer tre hovedelementer: Tverrfaglige diagnosesentre, standardiserte pakkeforløp og bedre samarbeid med fastlegene.

Last ned presentasjonen her (PDF)